wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych
Województwa Mazowieckiego nr 926